Show patches with: Series = srcu: Lock srcu_data structure in srcu_gp_start()       |    State = Action Required       |    Archived = No       |   2 patches
Patch Series A/F/R/T S/W/F Date Submitter Delegate State
[bionic,v2,2/2] srcu: Lock srcu_data structure in srcu_gp_start() srcu: Lock srcu_data structure in srcu_gp_start() - - - 1 0 0 0 2019-02-28 Marcelo Henrique Cerri New
[bionic,v2,1/2] srcu: Prohibit call_srcu() use under raw spinlocks srcu: Lock srcu_data structure in srcu_gp_start() - - - - 0 0 0 2019-02-28 Marcelo Henrique Cerri New