[qom-cpu,07/11] ppc_booke: Pass PowerPCCPU to {decr, fit, wdt} timer callbacks

Message ID 1354423851-24818-8-git-send-email-afaerber@suse.de
State New
Headers show

Commit Message

Andreas Färber Dec. 2, 2012, 4:50 a.m.
Cleans up after passing PowerPCCPU to booke_update_irq().

Signed-off-by: Andreas Färber <afaerber@suse.de>
---
 hw/ppc_booke.c |  23 ++++++++++-------------
 1 Datei geändert, 10 Zeilen hinzugefügt(+), 13 Zeilen entfernt(-)

Patch

diff --git a/hw/ppc_booke.c b/hw/ppc_booke.c
index da6bc4a..5748063 100644
--- a/hw/ppc_booke.c
+++ b/hw/ppc_booke.c
@@ -155,8 +155,8 @@ static void booke_update_fixed_timer(CPUPPCState     *env,
 
 static void booke_decr_cb(void *opaque)
 {
-  CPUPPCState *env = opaque;
-  PowerPCCPU *cpu = ppc_env_get_cpu(env);
+  PowerPCCPU *cpu = opaque;
+  CPUPPCState *env = &cpu->env;
 
   env->spr[SPR_BOOKE_TSR] |= TSR_DIS;
   booke_update_irq(cpu);
@@ -169,13 +169,11 @@ static void booke_decr_cb(void *opaque)
 
 static void booke_fit_cb(void *opaque)
 {
-  PowerPCCPU *cpu;
-  CPUPPCState *env;
+  PowerPCCPU *cpu = opaque;
+  CPUPPCState *env = &cpu->env;
   ppc_tb_t *tb_env;
   booke_timer_t *booke_timer;
 
-  env = opaque;
-  cpu = ppc_env_get_cpu(env);
   tb_env = env->tb_env;
   booke_timer = tb_env->opaque;
   env->spr[SPR_BOOKE_TSR] |= TSR_FIS;
@@ -190,13 +188,11 @@ static void booke_fit_cb(void *opaque)
 
 static void booke_wdt_cb(void *opaque)
 {
-  PowerPCCPU *cpu;
-  CPUPPCState *env;
+  PowerPCCPU *cpu = opaque;
+  CPUPPCState *env = &cpu->env;
   ppc_tb_t *tb_env;
   booke_timer_t *booke_timer;
 
-  env = opaque;
-  cpu = ppc_env_get_cpu(env);
   tb_env = env->tb_env;
   booke_timer = tb_env->opaque;
 
@@ -243,6 +239,7 @@ void store_booke_tcr(CPUPPCState *env, target_ulong val)
 
 void ppc_booke_timers_init(CPUPPCState *env, uint32_t freq, uint32_t flags)
 {
+  PowerPCCPU *cpu = ppc_env_get_cpu(env);
   ppc_tb_t *tb_env;
   booke_timer_t *booke_timer;
 
@@ -255,10 +252,10 @@ void ppc_booke_timers_init(CPUPPCState *env, uint32_t freq, uint32_t flags)
   tb_env->tb_freq  = freq;
   tb_env->decr_freq = freq;
   tb_env->opaque   = booke_timer;
-  tb_env->decr_timer = qemu_new_timer_ns(vm_clock, &booke_decr_cb, env);
+  tb_env->decr_timer = qemu_new_timer_ns(vm_clock, &booke_decr_cb, cpu);
 
   booke_timer->fit_timer =
-    qemu_new_timer_ns(vm_clock, &booke_fit_cb, env);
+    qemu_new_timer_ns(vm_clock, &booke_fit_cb, cpu);
   booke_timer->wdt_timer =
-    qemu_new_timer_ns(vm_clock, &booke_wdt_cb, env);
+    qemu_new_timer_ns(vm_clock, &booke_wdt_cb, cpu);
 }